Súhrnný výkaz, priznanie DPH - mesačne či štvrťročne

V skratke: Súhrnný výkaz DPH stačí podávať štvrťročne, priznanie k DPH mesačne.

Ak ste živnostník, a príjmate alebo predávate služby do EU, musíte sa registrovať pre tzv. "malú DPH" podľa §7a. Nemusíte byť pritom platca DPH.

Služby z EU príjmate napríklad aj v tedy, keď si kupujete reklamu Google Adwords.

Ak predáte softwér, či design do krajiny EU, dodávate službu a musíte podať Súhrnný výkaz.

Súhrnný výkaz DPH

Sa podáva štvrťročne. Suma predaných služieb nesmie prekročiť 100.000EUR za štvrťrok.

Priznanie DPH

Osoba je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Informácie som získal zaslaním dopytu na DRSR, odpoveď:


Kompetenčné centrum finančných operácií k Vášmu podaniu vo veci uplatňovania zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH) uvádza nasledovné:


Zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH je povinná podať súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň (§ 80 ods. 3 zákona o DPH).


Ak zdaniteľnej osobe registrovanej pre daň podľa § 7a zákona o DPH vznikne povinnosť platiť daň, je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť a v tej istej lehote je povinná zaplatiť daň (§ 78 ods. 3 zákona o DPH).


Ing. Ľubica Malysová
Kompetenčné centrum finančných operácií
Oddelenie podpory a služieb pre verejnosť

Vlastne tieto isté informácie uvádza aj stránka , ktorúmi odporučil aj @martin_sabo:
http://ludskourecou.sk/2012/04/google-adwords-a-dph-zadavatel-reklamy-sa...

Možno to niekomu pomôže, takto vyzerá moja druhá strana priznania DPH: